NewGen GT03PLUS – 25kg

Hỗn hợp đặc biệt vỗ béo cho gà siêu thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất bán

  • Trụ sở: Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam
  • (+84-2) 433-234-292 || (+84-0) 989-340-266
  • newgengroup@gmail.com