NewGen 522 – 25kg

Hỗn hợp viên cho gà hậu bị từ 7 tuần đến 18 tuần tuổi

  • Trụ sở: Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam
  • (+84-2) 433-234-292 || (+84-0) 989-340-266
  • newgengroup@gmail.com