NewGen S2081 – 25kg

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ từ 36 ngày đến loại

  • Trụ sở: Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam
  • (+84-2) 433-234-292 || (+84-0) 989-340-266
  • newgengroup@gmail.com